Kraje Bałtyckie od dawna stanowią strefę buforową dla Europejskiego eksportu towarów. W takich miastach jak Wilno, Narva bądź Ryga obecnie odbywa się około 25% wszystkich unijnych odpraw eksportowych.

Obsługa celna w krajach bałtyckich, czyli Estonii, Łotwie i Litwie, jest ważnym elementem międzynarodowego handlu. Te kraje mają strategyzne położenie geograficzne, będąc częścią tzw. korytarza transportowego Północ-Południe, który łączy Skandynawię z Europą Wschodnią. Dzięki temu cła są ważnym elementem kontroli przepływu towarów pomiędzy państwami Unii Europejskiej.

Obsługa celna w tych krajach jest realizowana przez urzędy celne, które są częścią systemu administracji publicznej. Te urzędy są odpowiedzialne za nadzór nad importem i izvozem towarów, pobieranie opłat celnych i podatków, a także za egzekwowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa towarów i ochrony własności intelektualnej.

W ciągu ostatnich kilku lat kraje bałtyckie znacznie poprawiły swoje systemy obsługi celnej. Zmiany te były związane z wejściem do Unii Europejskiej oraz rosnącym znaczeniem międzynarodowego handlu. Wdrożenie nowych technologii, takich jak systemy informatyczne do obsługi celnej, oraz uproszczenie procedur celnych, umożliwiło szybsze przemieszczanie się towarów przez granice.

Współpraca między krajami bałtyckimi w zakresie obsługi celnej jest również bardzo ważna. Kraje te działają na rzecz harmonizacji procedur celnych oraz współpracy międzyurzędowej. Przykładem takiej współpracy jest Bałtycka Inicjatywa Celna, której celem jest wzmocnienie współpracy między urzędami celnymi w regionie bałtyckim.

Na terenie Litwy, Łotwy i Estonii oferujemy kompleksową obsługę celną przesyłek w eksporcie i imporcie:

  • obsługę większości towarów
  • wystawianie dokumentów (przekazy celne, SAD), reprezentację Klienta przed Urzędem Celnym
  • obecność pracowników agencji celnej podczas rewizji celnej
  • obsługa składów celnych i magazynu czasowego składowania
  • wystawianie deklaracji tranzytowych NCTS
  • wystawianie świadectw pochodzenia, karnetów TIR
  • reprezentowanie Klientów przed Graniczną Kontrolą Sanitarną i Inspekcją Handlową Artykułów Rolno – Spożywczych
  • udzielanie zabezpieczeń na czas tranzytu i w poczet należności celno – podatkowych
  • odprawa celna uproszczona z bezgotówkowym rozliczeniem podatku VAT
  • Zabezpieczenie płatności długu celno-podatkowego w imporcie oraz w tranzycie (T1)

Skontaktuj się z naszą firmą