Służba Celna – urząd, służba umundurowana podległa Ministrowi Finansów. Służba Celna została powołana na mocy Ustawy o Służbie Celnej z dnia 24 lipca 1999 r. Do dnia 30 kwietnia 2002 r. na jej czele stał Prezes Głównego Urzędu Ceł. W wyniku likwidacji Głównego Urzędu Ceł stosownie do Ustawy o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 20 marca 2002 r., obowiązki kierowania Służbą Celną przejął Szef Służby Celnej.